Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Sławomir Zieliński

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. Oddziałowi w Ł.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 19 maja 2014 roku, sygn. akt I C 817/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo i nie obciąża powódki kosztami procesu;

2.  nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego;

3.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego w Skierniewicach na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. Oddziału w Ł. kwotę 819 (osiemset dziewiętnaście) złotych tytułem zwrotu nadpłaconej opłaty od apelacji.