Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CZ 101/05
POSTANOWIENIE
Dnia 23 listopada 2005 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)
SSN Bronisław Czech (sprawozdawca)
SSN Irena Gromska-Szuster
w sprawie z powództwa Województwa X. - Urzędu Marszałkowskiego przeciwko
Wojewódzkiej Federacji Związków Sportowych w Ł., obecnie (…) Federacja Sportu w
Ł. o zapłatę 45.035,34 zł, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 23 listopada 2005 r., zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu
Apelacyjnego z dnia 28 lipca 2005 r., sygn. akt I ACz (…),
oddala zażalenie.
Uzasadnienie
Powód żąda zasądzenia od pozwanego kwoty 45.035,34 zł z ustawowymi
odsetkami.
Sąd Okręgowy w Ł. postanowieniem z dnia 9 lutego 2005 r. odrzucił pozew,
przyjmując, że droga sądowa jest w sprawie niedopuszczalna.
Zażalenie powoda na to postanowienie oddalił Sąd Apelacyjny
postanowieniem z dnia 6 maja 2005 r., które powód zaskarżył skargą kasacyjną.
Sąd Apelacyjny postanowieniem zaskarżonym zażaleniem odrzucił skargę
kasacyjną, przyjmując, że jest ona niedopuszczalna ze względu na wartość
przedmiotu zaskarżenia, niższą niż 50.000 zł (art. 3982
§ 1 i art. 3986
§ 2 k.p.c.).
2
W zażaleniu powód wniósł o uchylenie tego postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Według art. 3982
§ 1 in princ. k.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna
w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest
niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Niedopuszczalność ta występuje
w odniesieniu do wszystkich rodzajów orzeczeń, a wśród nich do orzeczeń
odrzucających pozew ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej, względnie
oddalających zażalenie na takie odrzucenie.
W sprawie niniejszej wartość przedmiotu zaskarżenia (i wartość przedmiotu
sporu) jest niższa niż 50.000 zł i dlatego Sąd Apelacyjny trafnie odrzucił skargę
kasacyjną.
Z tej przyczyny zażalenie podlega oddaleniu (art. 385 k.p.c. w zw. z art. 3941
§ 1 i art. 39821
k.p.c.).