Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pa 109/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Anna Rodak

Sędziowie: Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędzia SO Monika Pawłowska - Radzimierska (spr.)

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa G. K.

przeciwko Zespołowi Szkół (...) w Ł.

o odszkodowanie

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt XI P 537/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) oraz 6 (szóstym)

i oddala powództwo;

2.  nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu za II instancję.