Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 781/12

POSTANOWIENIE

Dnia 25 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. w Łodzi

sprawy z wniosku J. T.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. Oddział Zakład (...) w Ł.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawcy i uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt I Ns 96/11

postanawia:

I.  z apelacji uczestnika:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek;

2.  nakazać pobrać od J. T. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Pabianicach kwotę (...),01 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt pięć 01/100) złotych tytułem brakującego wynagrodzenia biegłego;

3.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie;

II.  oddalić apelację wnioskodawcy;

III.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.