Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1840/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od punktu 1 wyroku wstępnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 października 2014 r. wydanego w sprawie I C 563/13

oddala apelację.