Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSA Przemysław Grajzer - sprawozdawca

Sędziowie: SSA Janusz Szrama

SSO deleg. do SA Izabela Pospieska

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. deleg. do Prok. Apelacyjnej Alicji Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014r.

sprawy K. D. i A. B.

oskarżonych o popełnienie przestępstw określonych w art.160 § 2 kk i art.155 kk w zw. z art.11 § 2 kk

z powodu apelacji wniesionych przez pełnomocników oskarżycielki posiłkowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 3 października 2014r. w sprawie o sygn. akt XVI.K.12/13

1.  Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelacje pełnomocników oskarżycielki posiłkowej za oczywiście bezzasadne,

2.  Zwalnia oskarżycielkę posiłkową W. M. od ponoszenia kosztów procesu w postępowaniu odwoławczym.

Izabela Pospieska Przemysław Grajzer Janusz Szrama