Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 206/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Janusz Szrama (spr.)

Sędziowie: SSA Marek Hibner

SSA Jarema Sawiński

Protokolant: st. sek. sąd. M. Z.

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. del. do Prok. Apel. Magdaleny Brzezińskiej

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r. w Poznaniu

sprawy L. D., R. W., M. C. i B. K. oskarżonych z art. 270 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców oskarżonych L. D., R. W. oraz M. C.

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 7 października 2013 r. sygn. akt III K 193/08

I.  W zakresie dotyczącym oskarżonego L. D.;

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w pkt 4 przyjmuje, iż zegar ścienny konsolowy B. - F. był wartości 600 zł, zaś obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem o nieustalonej wartości, a nadto zmienia podstawę skazania i wymiaru kary na art. 284 § 1 kk;

b)  w pkt 2 eliminuje z podstawy wymiaru kary art. 64 § 2 kk;

1.  w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.

I.  W zakresie dotyczącym oskarżonego R. W. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

II.  W zakresie dotyczącym oskarżonego M. C. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.

III.  W zakresie dotyczącym oskarżonej B. K.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w pkt 22 w ten sposób, że z podstawy wymiaru kary eliminuje art. 294 § 1 kk, a w jego miejsce przyjmuje art. 286 § 1 kk;

2.  w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.

I.  Zwalnia oskarżonych L. D., M. C. i B. K. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa należnych od nich kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Jarema Sawiński

Janusz Szrama

Marek Hibner