Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 141/14

W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący : SSR Agata Puzon

Protokolant : st. sekr. K. K.

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015r. w Dębicy na rozprawie

sprawy z powództwa H. G.

przeciwko E. G.

o zaspakajanie potrzeb rodziny

I.  z a s ą d z a od pozwanego E. G. tytułem przyczyniania
się do zaspokajania potrzeb rodziny kwotę 400,00 zł miesięcznie (słownie: czterysta złotych) płatną do rąk powódki H. G. do dnia 10 - go każdego po sobie następującego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat alimentacyjnych w terminie poczynając od dnia 15 lipca 2014r.;

II.  w pozostałej części powództwo o d d a l a;

III.  kosztami postępowania o b c i ą ż a Skarb Państwa ;

IV.  n a d a j e wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.