Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pa 193/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędziowie: Sędzia SO Karol Kotyński

del. Sędzia SR Paweł Wojas (spr.)

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Hanna Garbarczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi (...)w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie sygn. akt X P 1161/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) w ten tylko sposób, że wskazaną w nim kwotę 48.500 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset) złotych zasądza z ustawowymi odsetkami od dnia 20 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.