Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1147/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant st. sekr. I. G.

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

S. D.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania S. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.
z dnia 24 lutego 2014 roku, znak 25-I- (...)-7

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje S. D. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.