Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 579/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący : SSO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G.

przeciwko J. Ś.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wydanych przez Sąd Rejonowy w Kutnie w sprawie o sygn. I C 177/15

● wyroku z dnia 9 listopada 2015 roku ,

● wyroku uzupełniającego z dnia 8 stycznia 2016 roku

uchyla oba powyższe wyroki i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Kutnie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.