Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VU 2413/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2012 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2012 r. w Kaliszu

odwołania K. L.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w P.Placówka Terenowa w O.

z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr (...)

w sprawie K. L.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w P.Placówka Terenowa w O.

o wysokość świadczenia

Oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25.08.2011 r., znak (...), organ rentowy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w O., przyznał odwołującej K. L.rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w okresie od 08.08.2008 r. do 31.10.2008 r. i od 01.01.2010 r. do 30.04.2012 r.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła K. L., zarzucając, iż niezasadnie pozbawiono ją wypłaty renty od 01.11.2008 r. do 31.12.2010 r. oraz iż niewłaściwie ujęto jej okres zatrudnienia w Spółdzielni (...) w B.. Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Odwołująca zamieszkuje obecnie w Niemczech. Od dnia 01.05.1999 r., wtedy jeszcze zamieszkując w Polsce, odwołująca pobierała rentę inwalidzką rolniczą. Renta była wypłacana do grudnia 2005 r. W sierpniu 2008 r. odwołująca, rocznik 1957, już zamieszkując w Niemczech, wystąpiła o rentę inwalidzką rolniczą. W druku E 205 DE instytucja niemiecka podała, iż odwołująca podlegała ubezpieczeniom emerytalno rentowym w Niemczech w okresie: 01.01.2008 r. – 22.05.2008 r., 23.05.2008 r. – 27.06.2008 r., 28.06.2008 r. – 31.07.2008 r., 01.08.2008 r. – 30.09.2008 r., 30.10.2008 r. – 31.10.2008 r., 01.11.2008 r. do 31.12.2008 r. (symbol okresów 8.2 i 8.1.1.). W przebiegu zatrudnienia odwołującej wskazano, m.in. na okres zatrudnienia w Spółdzielni (...)jako gospodarz budynków od 01.07.1986 r. do 31.12.1988 r. Wskazano także na ubezpieczenie rolnicze od 09.08.1988 r. do 01.10.1999 r. W przebiegu okresów zatrudnienia odwołującej wskazano także okres pracy od 01.07.1986 r. do 31.12.1988 r. Następnie w przebiegu ubezpieczenia niemieckiego na druku E 205 DE z dnia 07.01.2011 r. wskazano dalsze okresy ubezpieczenia emerytalno- rentowego: 01.01.2009 r. do 28.02.2008 r., 01.03.2009 r. do 31.12.2009 r., 01.01.2010 r. do 28.01.2010 r. (k. 112). W przebiegu ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Niemczech na druku E205 DE z dnia 22.02.2011 r. wskazano, iż odwołująca wykazała okresy takiego ubezpieczenia jak wykazane w poprzednim piśmie o przebiegu ubezpieczenia. Do dnia 10.06.2007 r. odwołująca pozostawała w zatrudnieniu. Od dnia 11.06.2007 r. do 27.10.2008 r. wypłacono odwołującej zasiłek chorobowy, a od 30.10.2008 r. do 28.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych. Od dnia 29.01.2010 r. odwołująca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu emerytalno-rentowemu w Niemczech.

Co do zatrudnienia odwołującej w Spółdzielni (...), w dniu 26.04.2011 r. organ rentowy otrzymał ze Spółdzielni dokument: świadectwo pracy z dnia 21.04.2011 r., w którym wskazano, iż odwołująca pracowała w tej Spółdzielni od 01.07.1986 r. do 31.12.1987 r. oraz dokument dotyczący zarobków odwołującej w Spółdzielni w tym okresie (K. 149 i 150 akt). Odwołująca wcześniej dołączyła do akt świadectwo pracy dotyczące zatrudnienia w Spółdzielni (...) w B.dotyczące okresu zatrudnienia od 01.07.1986 r. do 31.12.1988 r. Świadectwo to datowane jest 02.01.1988 r., z czego wynika, iż poświadczono w nim okres pracy wykraczający prawie rok poza datę jego wystawiania (karta 12 akt pierwszych rentowych – z wniosku z 1999 r.)

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych regulacja unijna dotyczy jedynie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych państw członków. Prawo pierwotne w tym zakresie stanowi art. 42 Traktatu WE. W myśl powołanego przepisu Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251, przyjmuje w dziedzinie zabezpieczenia społecznego środki niezbędne do ustanowienia swobodnego przepływu pracowników: w tym celu Rada ustanawia system umożliwiający pracownikom migrującym oraz uprawnionym osobom od nich zależnym:

a)  zaliczanie wszystkich okresów uwzględnianych w prawie poszczególnych państw w celu nabycia i zachowania praw do świadczenia oraz naliczania tych świadczeń,

b)  wypłatę świadczeń osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium państw członkowskich.

Wymieniony przepis Traktatu wskazuje jedynie na koniczność zaliczania wszystkich okresów uwzględnianych w prawie poszczególnych państw w celu nabycia i zachowania uprawnień do świadczeń oraz naliczania ich wysokości oraz zagwarantowanie wypłaty tych świadczeń osobom mającym miejsce zamieszkania na terenie wspólnoty. Przepis traktatu uwzględnia więc odmienności systemów zabezpieczenia poszczególnych Państw i nie ingeruje w warunki do przyznania konkretnych świadczeń w poszczególnych państwach. Regulacje wspólnotowe wprowadzają reguły kolizyjne określające, ustawodawstwo którego Państwa członkowskiego będzie miało zastosowanie do zainteresowanego. Reguły koordynacji nie pozbawiają władz krajowych kompetencji do określania rodzaju świadczeń przysługujących na podstawie prawa wewnętrznego ani warunków ich przyznawania. Unia Europejska nie harmonizuje krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Prawo wtórne w tym zakresie stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych (Dz. Urz. UE L 166/1), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284/1) oraz Dyrektywa 98/49 z dnia 29.06.1998 r., dotycząca zachowania dodatkowych uprawnień emerytalnych pracowników oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się w ramach Wspólnoty.

Co do odwołującej w zakresie warunków obliczania i wypłacania renty inwalidzkiej rolniczej, także unijnej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 7 z 1998 r. poz. 25 ze zmianami).

W myśl art. 22 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr.7 z 1998 r. poz. 25 ze zmianami) rentę rolniczą przyznaje się jako okresową, jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym ma charakter okresowy w okresach, gdy ubezpieczony nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Co do odwołującej stwierdzono niezdolność do pracy od 08.08.2008 r. do 30.04.2012 r. Jednakże odwołująca podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w okresach 11.06.2007 r. do 27.10.2008 r., 30.10.2008 r. do 28.01.2010 r., stąd świadczenie mogła otrzymać w okresie od 08.08.2008 r. do 31.10.2008 r. i od 01.01.2010 r. do 30.04.2012 r.

Renat inwalidzka obliczana jest w następujący sposób: oblicza się dwie części – część składkową i część uzupełniającą. Część składkową ustala się przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu, z tym że okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu określonemu w przepisach systemu ubezpieczenia społecznego oblicza się w wymiarze półtora krotnym. Natomiast okresy pracy w gospodarstwie rolnym przed obowiązkiem opłacania składek uwzględnia w wymiarze 0,5 % za każdy rok. Okres pracy w gospodarstwie rolnym bez podlegania ubezpieczeniu społecznemu do obliczenia wysokości świadczenia uwzględnia się przed dniem 01.07.1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków do emerytury. Odwołującej w taki sposób wypłacana jest renta rolnicza. Sąd przyjmuje jako miarodajne dokumenty dotyczące zatrudnienia odwołującej w Spółdzielni (...) od dnia 01.07.2086 r. do 31.12.1987 r. Decyzja z dnia 25.08.2011 r. jest więc prawidłowa.

Z uwagi na powyższe odwołanie jako bezzasadne podlegało oddaleniu w myśl art. 477 14 § 1 k.p.c.