Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III SZ 4/16
POSTANOWIENIE
Dnia 28 kwietnia 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dawid Miąsik (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Maciej Pacuda
SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
w sprawie z powództwa W. spółki z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki
o nałożenie kary pieniężnej,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 28 kwietnia 2016 r.,
zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 29 października 2015 r.,
oddala zażalenie.
UZASADNIENIE
Postanowieniem z 29 października 2015 r., Sąd Apelacyjny odrzucił
zażalenie wniesione przez W. sp. z o.o. (powód) od postanowienia Sądu
Apelacyjnego z 31 sierpnia 2015 r., w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, z
uwagi na brak wykazania przez pełnomocnika powoda zdolności postulacyjnej.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny ustalił, że do złożonego 9
września 2015 r. zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego z 31 sierpnia
2015 r. nie zostało dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania powoda w
postępowaniu zażaleniowym przed Sądem Najwyższym, wraz z jego odpisem dla
strony przeciwnej oraz nie załączono dokumentu wykazującego umocowanie osoby
udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania powoda. Zarządzeniem z 22
2
września 2015 r. Sąd Apelacyjny wezwał pełnomocnika powoda do uzupełnienia
ww. braków formalnych.
Sąd Apelacyjny uznał, że złożona w wyniku wykonania zarządzenia z 22
września 2015 r. kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
uwzględniająca stan na 15 grudnia 2014 r. nie dowodzi uprawnienia członka
zarządu W. S. do działania w imieniu powoda, w dacie udzielonego
pełnomocnictwa, tj. 9 września 2015 r. W związku z powyższym zarządzeniem z 7
października 2015 r. Sąd Apelacyjny wezwał pełnomocnika powoda do
uzupełnienia braków formalnych zażalenia przez złożenie odpisu KRS powoda we
właściwej formie, aktualnego na dzień 9 września 2015 r.
W wykonaniu zarządzenia z 7 października 2015 r. pełnomocnik złożył
kserokopię odpisu aktualnego z KRS powoda, przedstawiającą stan na dzień 12
sierpnia 2015 r. W ocenie Sądu Apelacyjnego, nawet gdyby przyjąć, że złożony
odpis z KRS, obrazujący stan na dzień zbliżony z dniem udzielenia
pełnomocnictwa, stanowi prawidłowe uzupełnienie braków formalnych, to jednak
złożenie ww. odpisu w formie kserokopii, niepoświadczonej za zgodność z
oryginałem, nie stanowi prawidłowego wykonania zarządzenia z 7 października
2015 r.
Sąd Apelacyjny zaznaczył, że przedstawiona w niniejszej sprawie kserokopia
odpisu aktualnego z KRS, nieposiadająca mocy dowodowej w postępowaniu
sądowym, z uwagi na brak poświadczenia jej za zgodność z oryginałem, nie może
stanowić podstawy do uznania prawidłowości umocowania W. S. do udzielenia
pełnomocnictwa w dniu 9 września 2015 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż uzupełnienia
braków formalnych dokonywał profesjonalny pełnomocnik, pouczony o skutkach
zaniedbań w tym zakresie, nie można uznać, że zarządzenie z 7 października 2015
r. zostało prawidłowo wykonane.
Zażalenie na powyższe postanowienie Sądu Apelacyjnego wniósł powód,
zaskarżając je w całości, wnosząc o jego uchylenie i nadanie zażaleniu stosownego
biegu. Zaskarżonemu postanowieniu powód zarzucił naruszenie art. 130 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 129 § 1 k.p.c., polegające na odrzuceniu zażalenia, ponieważ kopia
odpisu KRS nie była poświadczona, chociaż w aktach sprawy znajdują się dwie
poświadczone takie kopie, w tym dołączone do skargi kasacyjnej, w ich treści nie
3
ma żadnych różnic, co prowadzi do zasadnej oceny, iż osoba, która podpisała
pełnomocnictwo jest uprawniona do działania w imieniu spółki, zaś żądanie Sądu
by przedłożyć odpis KRS po raz trzeci uznać należy za zbyt formalistyczne.
Sąd Najwyższy zważył co następuje:
Zażalenie powoda nie ma uzasadnionej podstawy. Przypomnieć należy, że
zostało wniesione w związku z odrzuceniem przez Sąd Apelacyjny arszawie
postanowieniem z 31 sierpnia 2015 r., skargi kasacyjnej powoda, ponieważ
fachowy pełnomocnik występujący w imieniu powoda po raz pierwszy na etapie
postępowania kasacyjnego nie złożył żadnego dokumentu, z którego wynikałoby,
że osoba, która udzieliła pełnomocnictwa była w dacie jego udzielenia uprawniona
do działania w imieniu powoda. Zaskarżonym obecnie postanowieniem z 29
października 2015 r. Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie powoda na postanowienie z
31 sierpnia 2015 r., ponieważ fachowy pełnomocnik powoda, mimo stosownego
wezwania przez Sąd drugiej instancji, nie wykonał zarządzenia tego Sądu z 7
października 2015 r. i nie wykazał należycie umocowania osoby udzielającej mu
pełnomocnictwa w imieniu powoda do reprezentowania go w postępowaniu
zażaleniowym.
W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd drugiej instancji obszernie
oraz z przytoczeniem szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego (podzielanych w pełni
przez obecny skład) wyjaśnił, dlaczego nieuwierzytelniony odpis z KRS nie może
zostać uznany za dokument wystarczający do umocowania pełnomocnika do
działania w imieniu strony. Okoliczność, że w aktach sprawy znajdują się inne
odpisy z KRS (wydane znacznie wcześniej, niż data udzielenia pełnomocnictwa),
które świadczą o upoważnieniu osoby podpisanej na pełnomocnictwie do
jednoosobowej reprezentacji powoda, nie uprawniają do stwierdzenia, że powód
właściwie wykonał zarządzenie Sądu Apelacyjnego z 7 października 2015 r. (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2010 r., I CZ 33/10, LEX nr
1365604).
Mając powyższe na względzie, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.
kc
4