Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1084/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Bogdan Jachowicz

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Joanna Szczygielska

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. B.

przeciwko Miastu Ł.

o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2016 r. wydanego w sprawie II C 453/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz B. B. kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.