Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 373/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 października 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodniczący SSR Stanisław Żmuda

Protokolant Justyna Kosińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 października 2013 roku w K.

sprawy

I.z powództwa G. P.

przeciwko małoletnim M. P., K. P. i M. P. (1)

reprezentowanych przez J. P.

II.z powództwa G. P.

przeciwko małoletniej E. P.

reprezentowanej przez S. P.

o obniżenie alimentów

I.obniża alimenty zasądzone od powoda G. P. na rzecz małoletnich: M. P. (2), K. P. i M. P. (1) w kwotach po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2012 roku sygn. akt I C 2498/11 do kwoty po 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich łącznie (600 złotych) miesięcznie płatnych do rąk matki małoletnich J. P. poczynając od 10 czerwca 2013 roku najpóźniej do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności każdej raty,

II. obniża alimenty zasądzone od powoda G. P. na rzecz małoletniej E. P. w kwocie po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2013 roku, sygn. akt III RC 338/12 do kwoty po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie płatnych do rąk matki małoletniej S. P. poczynając od 13 czerwca 2013 roku najpóźniej do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności każdej raty,

III. dalej idące powództwo w części dotyczącej pozwanej małoletniej E. P. oddala,

Sygn. akt III RC 373/13

UZASADNIENIE

Powód domagał się obniżenia alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2012 roku, sygn. akt I C 2498/11 z kwoty po 500 złotych do kwoty po 200 złotych miesięcznie na każdego z małoletnich pozwanych. Uzasadniając pozew twierdził, iż od stycznia 2013 roku utracił pracę na terenie Wielkiej Brytanii z powodu upadłości pracodawcy, że powrócił do kraju i utrzymuje się z prac dorywczych, że nie chce uchylać się od płacenia alimentów ale nie jest w stanie łożyć dotychczas ustalonych kwot.

Ustawowa przedstawicielka małoletnich pozwanych wniosła o oddalenie powództwa twierdząc, że powód może podjąć odpowiednią pracę, by uzyskać zarobki pozwalające na płatność alimentów w dotychczasowej kwocie, ze powinien pobierać zasiłek dla bezrobotnych z tytułu pracy za granicą w kwocie co najmniej 100 euro miesięcznie, oraz że potrzeby małoletnich wymagają, by powód przyczyniał się do ponoszenia kosztów ich utrzymania kwotą, jaką ustalono w sprawie rozwodowej stron.

Powód domagał się również obniżenia alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2013 roku, sygn. akt III RC 338/12 na rzecz małoletniej E. P. z kwoty po 500 zł do kwoty po 200 złotych miesięcznie.

Powództwo uzasadniał jak uprzednio.

Ustawowa przedstawicielka małoletniej pozwanej wniosła o oddalenie powództwa twierdząc, że nie pracuje, utrzymuje się z zasiłku chorobowego i oczekuje na operację endoprotezy kolana, oraz że małoletnia liczy już 16 lat i koszty jej utrzymania są znaczne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2012 roku, rozwiązano małżeństwo stron oraz zasądzono od powoda na rzecz małoletnich M. P. (2), K. P. oraz M. P. (1) alimenty w kwotach po 500 złotych miesięcznie. Powód w tym czasie przebywał w S., gdzie pracował i zarabiał około 1000 (...) miesięcznie. W piśmie złożonym do akt sprawy wyrażał zgodę na płacenie alimentów po 500 złotych na rzecz każdego dziecka. Prócz małoletnich pozwanych miał na utrzymaniu dziecko z poprzedniego związku na które łożył alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie. Ustawowa przedstawicielka małoletnich podjęła pracę jako sprzedawca zarabiając około 1200 zł netto

(akta Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt I C 2498/11)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2013 roku, sygn. akt III RC 338/12 zasądzono od powoda na rzecz małoletniej E. P. alimenty po 500 złotych miesięcznie. Powód w tym czasie przebywał w S. i jego adres nie był znany. Ustawowa przedstawicielka pozwanej pracowała jako sprzedawca zarabiając około 1100 zł netto miesięcznie. Małoletnia uczęszczała do trzeciej klasy Gimnazjum.

(akta Sądu Rejonowego w Kłodzku III RC 338/12)

Powód przed powrotem do kraju przez okres około 6 lat przebywał w S.. Od października 2011 roku do listopada 2012 roku pracował w firmie (...) jako pracownik ogólny i miesięcznie zarabiał około 1200 do 1500 (...). Wynajmował mieszkanie za co płacił 300 (...) miesięcznie. Dodatkowe dochody miał z obstawianych zakładów bukmacherskich dotyczących rozgrywek piłkarskich uzyskując z tego tytułu około 200 do 300 (...) miesięcznie. Z dniem 30 listopada 2012 roku rozwiązano z nim umowę o pracę, gdy z powodu zamknięcia części zakładu stał się z konieczności zbędną siła roboczą.

(zeznania powoda, ulotki informacyjne pracodawcy z 05.10./2012 roku, zaświadczenie pracodawcy powoda z 23.11.2012 roku)

Po ustaniu stosunku pracy powód otrzymał odprawę w kwocie 1000 (...), a także podejmował się dorywczych prac na budowach oraz przy naprawach samochodów, z czego osiągał dochód w kwocie 300 do 400 (...) miesięcznie. Powód nie starał się o podjęcie kolejnego stałego zatrudnienia w S., gdzie mógłby zarobić około 1000 (...). Z tęsknoty za krajem i dziećmi w maju 2013 roku po sześcioletnim pobycie za granicą powrócił do Polski. W czerwcu i lipcu 2013 roku podjął zatrudnienie w rozlewni wód mineralnych w S. za wynagrodzeniem 900 złotych miesięcznie. Dnia 19 sierpnia 2013 roku podjął pracę w (...) K. zawierając umowę na czas określony do 31 października 2013 roku, za wygrodzeniem 1600 zł brutto to jest około 1300 złotych netto. W firmie tej, noszącej uprzednio inną nazwę powód pracował przez okres około sześciu lat przed wyjazdem za granicę. Powód przebywa u swojej matki przekazując jej 200 zł miesięcznie na koszty swego wyżywienia.

(zeznania powoda, umowa o pracę z 18.08.2013 roku)

Po powrocie ze S. powód bez przeszkód ze strony matki dziecka utrzymuje regularne kontakty z małoletnią E. P..

(zeznania powoda i ustawowej przedstawicielki dziecka S. P.)

Powód po przyjeździe do krają podjął także próby kontaktu z małoletnimi M., K. i M. P. (1), jednakże ustawowa przedstawicielka wniosła o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej i ustalenie przez Sąd sposobu kontaktowania się z dziećmi. W dniu 09 sierpnia 2013 roku strony zawarły ugodę regulującą sposób tych kontaktów.

(zeznania powoda i ustawowej przedstawicielki małoletnich J. P., akta III Nsm 486/13)

Ustawowa przedstawicielka J. P. pracuje w sklepie (...). (...) zarabiając około 1280 zl netto. Na utrzymaniu posiada troje dzieci M. lat 7 oraz K. i M. lat 6. Małoletni K. z uwagi na wadę miednicy korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych z których każdy kosztuje 50 zł. Co 6 miesięcy małoletni wymieniają szkła lecznicze w okularach przy czym koszt wymiany u K. wynosi 300 zł, zaś u pozostałych małoletnich po 80 zł. Zamieszkują z matką ustawowej przedstawicielki pomagającą w wychowaniu dzieci oraz dziadkiem posiadającym około 1500 zł emerytury. Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. C. za mieszkanie wynosi 416 zł, opłaty za energię elektryczną około 100 zl i za gaz około 70 zł miesięcznie.

(zeznania ustawowej przedstawicielki J. P., zaświadczenie o wysokości jej zarobków, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne z 06.07.2012 roku)

Ustawowa przedstawicielka małoletniej E. P. utrzymuje się z zasiłku rehabilitacyjnego w kwocie 936 zł. Z uwagi na powikłania związane ze złamaniem nogi w kolanie oczekuje na operację endoprotezy kolana, ma problemy z chodzeniem, z trudnością porusza się o kuli. Okres oczekiwania na operację wynosi około 2 lat. Małoletnia jest uczennicą pierwszej klasy Technikum Hotelarskiego w P.. Bilet miesięczny na dojazdy szkolne kosztuje 100 zł. Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z matką ustawowej przedstawicielki posiadającą emeryturę w kwocie 1100 zł. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego wraz z opłatami za media wynoszą około 470 zł miesięcznie.

(zeznania S. P., decyzja ZUS z 20.08.2013 roku, zaświadczenie o wypłacon6ych zasiłkach z 07.08.2013 roku)

Sąd zważył co następuje:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, ze dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres tego obowiązku wyznacza z jednej strony poziom usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości osób zobowiązanych. Możliwości te określa się nie według faktycznie osiąganych dochodów, ale według tego jakie dochody może osiągnąć zobowiązany do alimentowania przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i swoje możliwości zarobkowe w pełni wykorzystuje. Obowiązek rodziców ponoszenia ciężarów utrzymania i wychowania dziecka jest niezależny od tego, gdzie znajduje się dziecko. Jeśli rodzice nie mieszkają razem i dziecko mieszka u jednego z nich, nie zwalnia to drugiego z rodziców od udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka.

W razie zmiany stosunków można zadąć zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Na tej podstawie można żądać zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wysokości obowiązku alimentacyjnego. Zmniejszenie wysokości alimentów może z jednej strony nastąpić, gdy usprawiedliwione potrzeby uprawnionego obniżą się lub gdy ulegną zmniejszeniu możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Nie ulega wątpliwości, iż w niniejszej sprawie nie nastąpiło obniżenie potrzeb uprawnionych, które pozostają podobne jak uprzednio, a nawet w przypadku małoletniej E. P. wzrosły w związku z rozpoczęciem nauki w szkole średniej i ponoszonymi kosztami dojazdu do szkoły. Znaczącemu obniżeniu uległy natomiast możliwości zarobkowe i majątkowe powoda związane z niezawinioną utratą zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Powód po kilkuletnim pobycie za granicą powrócił do kraju i tu podjął pracę w tym samym zakładzie, gdzie był zatrudniony przez kilka lat przed wyjazdem do S.. Należy uznać za usprawiedliwione motywy tego powrotu, gdyż doszło do niego na skutek utraty pracy, tęsknoty za krajem i dziećmi. Powód zaraz po powrocie nawiązał kontakty z małoletnimi, przy czym w przypadku synów były one utrudniane przez ustawową przedstawicielkę, która wniosła o ich uregulowanie przed Sądem. Również zaraz po powrocie powód czynił starania o podjęcie pracy zatrudniając się początkowo w rozlewni wód mineralnych, a następnie na bardziej korzystnych warunkach w zakładach meblarskich. Osiągane obecnie możliwości zarobkowe powoda wynoszą około 1300 zł netto i po uwzględnieniu zasądzonych alimentów pozostaje mu jedynie około 400 zł na pokrycie niezbędnych kosztów jego utrzymania. Zasądzone kwoty alimentów odpowiadają aktualnie jego możliwością zarobkowym i majątkowym, przy czym zważyć należy, iż gdy sytuacja zawodowa powoda się ustabilizuje i jego zarobki ulegną ewentualnemu zwiększeniu mogą zaistnieć okoliczności uzasadniające zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego przez podwyższenie zasądzonych alimentów.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji zgodnie z art.138 kro.