Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1407/16

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

SR Ewa Guczyńska – Miśkiewicz

Protokolant Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w organizacji w Ł.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. i Zarządcy Sądowego S. S.

o ustanowienie zarządcy sądowego i zatwierdzenie sprawozdania

na skutek apelacji uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 kwietnia 2016 r. sygn. akt III Ns 294/14

postanawia:

1. sprostować z urzędu niedokładności w komparycji zaskarżonego postanowienia co do oznaczenia wnioskodawcy i siedziby uczestnika w ten sposób, że:

- wnioskodawcę oznaczyć poprawnie jako (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w Ł.” w miejsce (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.” w odpowiednim przypadku,

- siedzibę uczestnika oznaczyć poprawnie jako (...) w miejsce (...),

w odpowiednim przypadku;

2. oddalić apelację;

3. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.