Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 154/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Tomasz Milski

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 26 października 2016 roku

sygn. akt I C 404/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz R. G. kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.