Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ca 592/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Majewska

Sędziowie: SSO Maria Dudziuk

SSO Zbigniew Podedworny

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi (...) (...) sp. z o.o. w Z.

z udziałem przeciwnika skargi Agencji (...)w W., (...) Sp .j. w B. i (...)Sp. z o.o. w W.

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO (...)

postanawia:

odrzucić skargę.

Sygnatura akt V Ca 592/14

UZASADNIENIE

(...) (...) sp. z o.o. w Z. wniósł skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie KIO (...) wraz z wnioskiem o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 75.000 zł.

Postanowieniem z dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych i zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2014 r. wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie opłaty 127.960 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie powyższe doręczono w dniu 14 kwietnia 2014 r. i do chwili obecnej nie uiszczono opłaty od skargi.

Następnie, w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie SK 12/13, zarządzeniem z dnia 9 maja 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia opłaty od skargi w kwocie 75.000 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu 15 maja 2014 r. i do chwili obecnej nie uiszczono opłaty od skargi.

Zgodnie z art. 198e ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

W związku z nie uiszczeniem opłaty skargi w wyznaczonym terminie, Sąd Okręgowy na podstawie art. 198e ust. 1 w/w ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

(...)