Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 392/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Ewa Guczyńska – Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa D. K.

przeciwko D. P.

o zobowiązanie

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 19 grudnia 2016r. sygn. akt I C 179/16

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na rzecz adw. Ł. C. kwotę (...) (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu
w postępowaniu apelacyjnym;

4.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na rzecz radcy prawnego M. B. kwotę (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu
z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.