Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1206/17

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Elżbieta Gawryszczak, SO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 1 września 2017 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku E. K.

z udziałem K. M.

o założenie księgi wieczystej i wpis

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 13 czerwca 2017 r.

sygn. akt Dz. Kw./ (...) nr rep Kw. (...)

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.