Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 114/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Izabela Pospieska (spr.)

Sędziowie: SSA Marek Kordowiecki

SSA Mariusz Tomaszewski

Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Ziembiewicz

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. w Poznaniu

w sprawie:

A. S. (S.)

oskarżonego o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k.,

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego,

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2016 roku, sygn. akt XVI K 10/15,

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje

do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Poznaniu.

Marek Kordowiecki Izabela Pospieska Mariusz Tomaszewski