Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 68/18

POSTANOWIENIE

Dnia 16 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:SSO Anna Górnik

Sędziowie:SO Natalia Pawłowska-Grzelczak (spr.)

SR del. Rafał Lila

Protokolant:stażysta Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z wniosku M. K.

przy udziale Na (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o przyjęcie dokumentu do akt rejestrowych

na skutek apelacji wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 23 maja 2017 roku, sygnatura akt SZ XIII Ns-Rej.KRS (...)

oddala apelację.

SSR del. (...)SSO (...)SSO (...)