Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 508/17

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SO Agnieszka Woźniak

Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Woszczak

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

na skutek zażalenia syndyka T. S. na postanowienie Sądu Rejonowego

w G. z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GUp 2/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Anna Budzyńska SSO Piotr Sałamaj SSO Agnieszka Woźniak