Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 509/17

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SO Agnieszka Woźniak

Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Woszczak

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

na skutek zażalenia syndyka T. S. na postanowienie Sądu Rejonowego

w G. z dnia 30 października 2017 r., sygn. akt V GUp 2/11

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w całości w ten sposób, że:

1.  oddalić wniosek A. L. o odwołanie syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo Handlowego (...) spółki z o.o. w S. T. S. z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;

2.  odwołać T. S. z funkcji syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo Handlowego (...) spółki z o.o. w S. na jego wniosek.

SSO Anna Budzyńska SSO Piotr Sałamaj SSO Agnieszka Woźniak