Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1687/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – Wydział III Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jacek Świerczyński

Protokolant : sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko M. L.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 9 marca 2017 roku, sygn. akt I C 733/16

oddala apelację.