Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2032/17

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Radosław Olewczyński

Sędziowie – SO Wojciech Borten

SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Protokolant – sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 20 marca 2018 roku w Łodzi sprawy

z powództwa W. M.

przeciwko B. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 12 września 2017 roku

sygn. akt I C 458/17

postanawia:

uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić pozew.