Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 302/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy,

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR Tomasz Kotkowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2018 roku w Łodzi,

sprawy z wniosku M. O.

z udziałem G. O. i R. N.

o wydanie depozytu sądowego

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt I Ns 226/17

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wydać M. O. z depozytu sądowego następujące kwoty wpłacone przez G. O. na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt I Ns 601/10:

a) kwotę 343 (trzysta czterdzieści trzy) złote wpłaconą w dniu 7 maja 2015 r.,

b) kwotę 343 (trzysta czterdzieści trzy) złote wpłaconą w dniu 22 września 2016 r.;

2.  orzec, że wnioskodawczyni i uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.