Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 130/18

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Robert Bury (spr.)

Sędziowie: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

SO Anna Górnik

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2018 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku dłużnika H. F.

o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 5 lutego 2018 roku, sygn. akt V GU 10/18,

oddala zażalenie.

Natalia Pawłowska-Grzelczak Robert Bury Anna Górnik

Sygn. akt VIII Gz 130/18

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

(...)

SSO Robert Bury