Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II. Ka. 308/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Ryszard Filipow

Protokolant:

st.sekr.sądowy Edyta Ewa Basaj

przy udziale oskarżyciela z Urzędu Skarbowego w E. U. B.

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018r.

sprawy J. B.

oskarżonego z art.77§3 kks w zw. z art.6§2 kks

na skutek apelacji, wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Ełku

z dnia 29/06/2018 r. sygn. akt II. W. 215/18

I.  Wyrok w zaskarżonej części utrzymuje w mocy.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

III.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty za II instancję oraz pozostałych kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.