Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1021/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Wojciech Borten

Sędziowie – SO Renata Jagura

SR Dagmara Kowalczyk - Wrzodak

Protokolant – st. sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 27 września 2018 roku w Łodzi sprawy

z powództwa H. L.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 23 marca 2018 roku

sygn. akt VIII C 1263/16

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu na rzecz strony pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego;

3.  nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na rzecz adw. M. K. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi
w postępowaniu apelacyjnym.