Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 275/18

PR 2 Ds. 366/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Ś. w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

po rozpoznaniu dnia 28 września 2018 roku, 14 listopada 2018 roku sprawy karnej

M. L. (1)

urodzonego (...) w Ś.,

syna A. i A. z domu P.

oskarżonego o to, że:

w okresie pomiędzy 22 a 23 stycznia 2018 roku w Ś., woj. (...) przywłaszczył sobie 2 złote pierścionki o łącznej wartości 2 000 zł na szkodę M. L. (2),

tj. o czyn z art. 284§1 kk

I.  oskarżonego M. L. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 284§1 kk i za to na podstawie powołanego przepisu przy zastosowaniu art. 37a kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego M. L. (1) do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej M. L. (2) kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych;

III.  zwalnia oskarżonego M. L. (1) od ponoszenia kosztów sądowych, w tym opłaty, zaliczając wszelkie poniesione tymczasowo wydatki na rachunek Skarbu Państwa.