Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 78 /17

Ds.1 Ds. 1424/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Ś. w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący SSR Iwona Kowalik

Protokolant Urszula Gawlik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ś. A. Z.

po rozpoznaniu dnia 20 listopada 2018 roku sprawy karnej

Ł. K. (K.)

urodzonego (...) w Ś.

syna L. i D. z domu D.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 28 października 2015 roku w Ś., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na R. G. w ten sposób, iż grożąc pobiciem i uszkodzeniem ciała, uderzając pięścią w głowę, w wyniku czego pokrzywdzony upadł na podłogę, po czym kopali po całym ciele leżącego pokrzywdzonego, zabrali w celu przywłaszczenia należące do R. G. pieniądze w kwocie około 250 złotych oraz reklamówkę z produktami spożywczymi o wartości około 66 złotych, powodując łączną szkodę w wysokości około 316 złotych na rzecz R. G., przy czym swoim działaniem spowodowali u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i twarzoczaszki z obecnością powiedzeniowej rany prawego łuku brwiowego oraz obrzęku tkanek miękkich twarzoczaszki oraz stłuczenie klatki piersiowej, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, przy czym Ł. K. zarzucanego mu czyny dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, albowiem był uprzednio prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 23 marca 2012 roku sygn. II K 722/11, zmieniony następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 08 lutego 2013 roku sygn. IV Ka 1040/12 za czyn z art. 280§1kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 29 maja 2013 roku do 28 stycznia 2015 roku, na poczet której zaliczono okresy od 13 marca 2007 roku do 13 marca 2007 roku oraz 01 marca 2012 roku do 16 marca 2012 roku

tj. o czyn z art. 280§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§2 kk

II. w dniu 28 października 2015 roku w Ś., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali dokonać rozboju na A. B. w ten sposób, iż grożąc pozbawieniem życia, uderzając pięścią w głowę, w wyniku czego pokrzywdzony upadł na podłogę, po czym podduszając pokrzywdzonego oraz kopiąc po ciele, zażądali od A. B. wydania pieniędzy, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na fakt, iż A. B. nie posiadał przy sobie pieniędzy ani innych wartościowych przedmiotów, przy czym swoim działaniem spowodowali u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i twarzoczaszki z obecnością powierzchownej rany lewego łuku brwiowego, licznych powierzchownych otarć naskórka i obrzęku tkanek miękkich twarzoczaszki, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, przy czym Ł. K. zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I,

tj. o czyn z art. 13§2 kk w zw. z art. 280§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§2 kk

I. oskarżonego Ł. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach I i II części wstępnej wyroku z tym, że przyjmuje, iż czyny te zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw określonego w art. 91§1 kk, tj. czynów z art. 280§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§2 kk i z art. 13§2 kk w zw. z art. 280§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§2 kk i za czyny te na podstawie art. 280§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 14§1 kk w zw. z art. 64§2 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 46§1 kk orzeka od oskarżonego Ł. K. , solidarnie z innymi ustalonymi osobami, obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego R. G. łącznej kwoty 316 zł (trzystu szesnastu złotych);

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokat K. M. kwotę 1239,84 zł (tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

IV. na podstawie art. 63§1 i 5 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie od dnia 29 października 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku tj. dwa dni;

V. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, wydatkami obciążając Skarb Państwa.