Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ka 64/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Renata Rzepecka- Gawrysiak (spr)

Sędziowie SO Grzegorz Polewiak

SO Marek Walentynowicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Iskrzycka

przy udziale Prokuratora Prok. Okręgowej w Koszalinie Agnieszki Księżopolskiej- Breś

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 roku

sprawy

Ł. Ś.

oskarżonego z art. 13§1 kk w zw. z art. 197§1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie

z dnia 27 listopada 2019 roku sygn. akt X K 321/17

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Koszalinie do ponownego rozpoznania.

/ SSO Marek Walentynowicz / /SSO Renata Rzepecka- Gawrysiak / /SSO Grzegorz Polewiak /