Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1428/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Sobieraj

Sędziowie: SO Marzenna Ernest

SR del. Ziemowit Parzychowski (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Bączalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2019 roku w S.

sprawy z powództwa R. S. i J. Ł.

przeciwko W. S.,

o zapłatę

na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 11 lipca 2018 roku, sygn. akt I C 86/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powoda R. S. na rzecz pozwanego W. S. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

3.  zasądza od powódki J. Ł. na rzecz pozwanego W. S. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Marzenna Ernest SSO Tomasz Sobieraj SSR del. Ziemowit Parzychowski