Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1563/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Renata Jagura

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

przeciwko K. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 18 maja 2018 roku, sygn. akt I C 1212/17

oddala apelację.