Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1624/18, III Cz 1631/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński (ref.)

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Tomasz Kalsztein (del.)

Protokolant: staż. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. U.

przeciwko P. S.

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 18 czerwca 2018 roku, sygn. akt II C 265/18

oraz zażalenia pozwanego na punkt 3. wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 18 czerwca 2018 roku, sygn. akt II C 265/18

1/. oddala apelację,

2/. umarza postępowanie wywołane zażaleniem,

3/. zasądza od P. S. na rzecz M. U. kwotę 120,00 (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowania apelacyjnym.