Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 536/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:SSO Piotr Sałamaj

Sędziowie:SO Anna Górnik

SR del. Monika Rzepiejewska (spr.)

Protokolant:stażysta Monika Flejszar

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 12 czerwca 2018 roku, sygnatura akt V GC 84/18,

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Anna Górnik SSO Piotr Sałamaj SSR del. Monika Rzepiejewska