Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 84/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Łomży V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska

Protokolant: Jadwiga Wałkuska

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. w Łomży

sprawy z powództwa M. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w miejscowości W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz powoda M. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w miejscowości W. kwotę 12.934,67 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty:

- 4.009,80 zł za okres od dnia 12.11.2017 r. do dnia zapłaty,

- 3.156,17 zł za okres od dnia 19.08.2017 r. do dnia zapłaty,

- 5.768,70 zł za okres od dnia 15.10.2017 r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 170,40 zł (sto siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403).

II.  Umarza postępowanie w sprawie w zakresie kwoty 1.000 zł.

III.  Zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz powoda M. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w miejscowości W. kwotę 3.917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód M. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) w miejscowości W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwoty 13.934,67 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty: 4.009,80 zł za okres od dnia 12.11.2017 r. do dnia zapłaty, 3.156,17 zł za okres od dnia 19.08.2017 r. do dnia zapłaty, 5.768,70 zł za okres od dnia 15.10.2017 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 170,40 zł tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403) oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, pozwany zlecił mu kilkukrotnie wykonanie bilbordów jednostronnych wraz z usługą transportową. Zakres usług nie budził zastrzeżeń pozwanego, który nie kwestionował także jakości i terminowości wykonanych usług. W związku z wykonanym zobowiązaniem powód wystawił fakturę VAT (...), których pozwany nie opłacił.

Referendarz Sądu Rejonowego w Łomży nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15.02.2018 r. sygn. akt V GNc 174/18 uwzględnił powództwo w całości (k.-13).

Pozwany (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty, podnosząc, iż w dniu 13.02.2018 r. i 13.03.2018 r. zapłacił powodowi kwotę 1.000 zł.

Pełnomocnik powoda w piśmie procesowym z dnia 9.05.2018 r. w związku z częściową spłatą zobowiązania przez pozwanego cofnął powództwo w zakresie kwoty 1.000 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, podtrzymując powództwo w pozostałym zakresie (k.-39).

Sąd Rejonowy w Łomży ustalił i zważył, co następuje:

Pozwany (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. zlecił powodowi M. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w miejscowości W. kilkukrotnie wykonanie bilbordów jednostronnych wraz z usługą transportową. Zakres usług nie budził zastrzeżeń pozwanego, który nie kwestionował także jakości i terminowości wykonanych usług. W związku z wykonanym zobowiązaniem powód w dniu 8.11.2017 r. wystawił fakturę VAT (...) na kwotę 4.156,17 zł z terminem płatności do dnia 18.08.2017 r. (faktura k.-8v), w dniu 7.10.2017 r. wystawił fakturę VAT (...) na kwotę 5.768,70 zł z terminem płatności do dnia 14.10.2017 r. (faktura k.-9), w dniu 28.10.2017 r. wystawił fakturę VAT (...) na kwotę 4.009,80 zł z terminem płatności do dnia 11.11.2017 r. (faktura k.-8).

Pozwany w dniu 13.02.2018 r. zapłacił powodowi kwotę 500 zł na poczet faktury VAT (...) (przelew k.-25) oraz w dniu 13.03.2018 r. przelał kolejną kwotę 500 zł na poczet powyższej faktury (przelew k.-24).

Niewątpliwie w niniejszej sprawie strony łączyła umowa o świadczenie usług (fakt bezsporny).

Pozwany w sprzeciwu od nakazu zapłaty podniósł jedynie, iż w dniu 13.02.2018 r. i 13.03.2018 r. zapłacił powodowi kwotę 1.000 zł. Nie podniósł ponadto żadnych zarzutów co do zasady i wysokości dochodzonego roszczenia.

Pełnomocnik powoda w piśmie procesowym z dnia 9.05.2018 r. w związku z częściową spłatą zobowiązania przez pozwanego cofnął powództwo w zakresie kwoty 1.000 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, podtrzymując powództwo w pozostałym zakresie (k.-39).

W związku zatem z cofnięciem przez powoda powództwa w zakresie kwoty 1.000 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, Sąd na podstawie art. 355 § 1 kpc w powyższym zakresie umorzył postępowanie w sprawie.

W ocenie Sądu powód wykazał, iż wykonał na rzecz pozwanego usługę wykonania bilbordów jednostronnych wraz z usługą transportową, co potwierdzają załączone do pozwu faktury VAT: (...) na kwotę 4.156,17 zł z terminem płatności do dnia 18.08.2017 r. (faktura k.-8v), (...) na kwotę 5.768,70 zł z terminem płatności do dnia 14.10.2017r. (faktura k.-9), (...) na kwotę 4.009,80 zł z terminem płatności do dnia 11.11.2017 r. (faktura k.-8), których pozwany nie kwestionował ani co zakresu wykonanej usługi ani wysokości należnego wynagrodzenia z tego tytułu, wskazanego w powyższych fakturach.

Z tych względów w ocenie Sądu powodowi jako wykonawcy zlecenia, należało się wynagrodzenie za jego wykonanie w kwocie 12.934,67 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty: 4.009,80 zł za okres od dnia 12.11.2017 r. do dnia zapłaty, 3.156,17 zł za okres od dnia 19.08.2017 r. do dnia zapłaty, 5.768,70 zł za okres od dnia 15.10.2017 r. do dnia zapłaty, nie kwestionowanej przez pozwanego i potwierdzonej fakturami złożonymi przez powoda przy pozwie.

Z tego też względu Sąd na podstawie art. 774 kc orzekł jak w pkt. I wyroku.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 kpc, zasądzając je od kwot, wynikających z poszczególnych faktur i od następnego dnia po upływie terminu do ich opłacenia, zgodnie z żądaniem pozwu i nie kwestionowanym przez pozwanego.

Powód dochodził także kwoty 170,40 zł tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403).

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust 1. ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.) wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Kwota 40 euro, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy ma charakter ryczałtu i w tym zakresie następuje uproszczenie postępowania dowodowego - wystarczy, że wierzyciel wykaże przed sądem sam fakt opóźnienia w zapłacie, aby roszczenie zostało uznane za zasadne. Takie stanowisko zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2015 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 94/15, w której zostało stwierdzone, iż rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

Pozwany nie kwestionował, iż pozostawał w opóźnieniu w zapłacie należności, tym samym powód miał podstawy do żądania zryczałtowanych kosztów odzyskania należności.

Z tego też względu Sąd na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 170,40 zł, odpowiadającą kwocie 40 euro rekompensaty, według średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenia stało się wymagalne.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 98 kpc, w zw. z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015.1804), zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na koszty procesu poniesione przez powoda składa sie opłata od pozwu w kwocie 300 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 3.600 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.