Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 419/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant stażysta Milena Osińska

Po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

E. S.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o wysokość kapitału początkowego i emerytury

na skutek odwołania E. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.
z dnia 11 grudnia 2017 roku, znak (...)-2007 i z dnia 15 grudnia 2017 roku, znak (...)

1.  zmienia zaskarżone decyzje i przelicza emeryturę E. S. od dnia
1 listopada 2017 roku przy uwzględnieniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynoszącego 68,80% (sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt setnych procenta),

2.  oddala odwołania w pozostałym zakresie.