Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII C 441/18/4

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek (...) w L. XIII Wydział Cywilny z siedzibą w L. w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Ławecka-Skóra

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Mądry

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 r. w L.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko M. S., W. S.

- o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 311 092,95 zł (trzysta jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) wraz z:

a). odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 257 700,55 zł od 24 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty

b). odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 17 352,38 zł od 10 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

c). ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 maja 2018 r. do dnia zapłaty od kwoty 35 353,54 zł,

2. Zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 15 555 zł tytułem zwrotu kosztów

sądowych.

SSO Małgorzata Ławecka-Skóra

Sygn. akt XIII C 441/18/4

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym 10 maja 2018 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych M. S. i W. S. kwoty 311 092,95 zł, wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 257 700,55 zł od 24 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty od 17 352,38 zł, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty od 35 353,54 zł. Powód wniósł o zasądzenie od pozwanych solidarnie na jego rzecz kosztów sądowych. W piśmie z 18 lipca 2018 r. powód sprecyzował żądanie co do odsetek od 17 352,38 zł i wniósł o zasądzenie odsetek umownych za czas od 1 lipca 2015 r. do 16 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z 24 maja 2018 r. stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu sądowi.

Pozwani M. S. i W. S. w toku procesu dążyli do zawarcia ugody z powodem i nie kwestionowali wysokości zadłużenia wobec powoda. Pozwany W. S. na rozprawie 9 października 2018 r. uznał powództwo.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 lipca 2009 r. pomiędzy powodem, a pozwanymi M. S. i W. S. została zawarta umowa kredytu hipotecznego nr (...) na podstawie której powód udzielił pozwanym małżonkom S. kredytu w wysokości 209 002,03 zł. Pozwani nie płaci w wyznaczonych terminach rat kredytu i to było podstawą do wypowiedzenia przez powoda umowy pismem z 26 lutego 2015 r. Następnie po złożeniu wymienionego wyżej oświadczenia woli strony zmodyfikowały umowę nr (...)aneksem nr 1 i ugodę długoterminową zwaną umową ugody nr (...) z 26 maja 2015 r. Na dzień podpisania tej umowy zadłużenie pozwanych wynikające z umowy kredytu wynosiło 261 233,95 zł. Pozwani nadal nie wywiązywali się z umowy wobec tego powód wzywał ich do zapłaty pismem z 26 września 2016 r. W związku z nie regulowaniem przez pozwanych należnych rat, powód pismem z 27 października 2016 r. wypowiedział umowę ugody nr (...) z 26 maja 2015 r.

Powód wystawił wyciąg z ksiąg (...) Bank SA z siedzibą w W. w dniu 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wyciągiem z ksiąg (...) Bank S.A. zadłużenie pozwanych z tytułu zawartej umowy kredytu nr (...) z 27 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami na dzień 24 kwietnia 2018 r. wynosiło 257 700,55 zł, odsetki umowne za okres korzystania z kapitału w wysokości 5% w stosunku rocznym od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 16 grudnia 2016 r. wyniosły 17 352,38 zł oraz odsetki za opóźnienie naliczane od kwoty niespłaconego kapitału w wysokości 10,00% w stosunku rocznym od dnia 1listopada .2015 r. do dnia 23 kwietnia .2018 r. 35 353,54 zł, opłaty i prowizje wynosiły 686,48 zł.

Pozwani nadal nie spłacają kredytu. W toku procesu twierdzili, że czynią oszczędności w celu wpłacenia wymaganej przez powoda części kredytu w celu zawarcia ugody.

Dowód: - umowa kredytu hipotecznego k. 40 – 45,

- aneks nr do umowy kredytu hipotecznego nr (...) z

27.07.2009 r. k. 47 – 50,

- ugoda długoterminowa nazwana umową ugody nr (...)z

26.05.2015 r. k. 63 – 65,

- wypowiedzenie umowy z 26.02.2015 r. k. 52, 54,

- dowody doręczenia wypowiedzenia k. 53 i 55,

- ostateczne wezwanie do zapłaty z 8.05.2015 r. k. 56 , 58,

- wyciąg z ksiąg (...) Bank S.A. w W. k. 39,

- odpis KRS k. 19 - 35

- zeznania pozwanych k. 143

Sąd zważył, co następuje:

Zeznania pozwanych sąd uznał za wiarygodne, albowiem były one spójne oraz zgodne z pozostałym materiałem dowodowym.

Dowody z dokumentów sąd uznał za wiarygodne, albowiem zostały sporządzone w przepisanej formie, przez podmioty uprawnione i nie budziły wątpliwości, co do swojej prawdziwości, nie były też kwestionowane przez strony postępowania.

Pozwany W. S. uznał w całości powództwo. Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W ocenie sądu w niniejszym procesie taka sytuacja nie wystąpiła. W związku z powyższym, sąd był związany uznaniem powództwa. Pozwana M. S. nie kwestionowała w żaden sposób wysokości zadłużenia. Twierdziła, że chce je spłacać i, że będzie dążyć do zawarcia ugody z powodem.

Z uwagi na powyższe na podstawie umowy nr (...) z 27 lipca 2009 r. i ugody długoterminowej zwanej umową ugody nr (...) z 26 maja 2015 r., która ostatecznie regulowała treść stosunku zobowiązaniowego łączącego strony - sąd w pkt. 1 wyroku zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 311 092,95 zł, wraz z:

a)  odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 257 700,55 zł od 24 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

b)  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 10 maja 2018 r. do dnia zapłaty od 17 352,38 zł,

c)  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 10 maja 2018 r. do dnia zapłaty od 35 353,54 zł.

Na podstawie art. 98 k.p.c. obciążył pozwanych solidarnie kosztami postępowania i w pkt. 2 wyroku zasądził z tego tytułu od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 15 555 zł. Jest to opłata od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, którą na rzecz Skarbu Państwa uiścił powód.

L., 22 marca 2019 r.

SSO M. Ławecka – Skóra