Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 291/l1

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Zgiet - Zawadzka

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Magdalena Galas

po rozpoznaniu na rozprawie w 4 października 2011 roku w Warszawie

sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D.

przeciwko: (...) Spółka

Komandytowa w W.

o zapłatę kwoty 30 283,61 zł

orzeka:

1.  powództwo oddala ;

2.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. na
rzecz pozwanej (...) Spółka
Komandytowa w W. kwotę 617,00 zł (słownie: sześćset siedemnaście złotych)
tytułem zwrotu kosztów tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 17,00 zł
(słownie : siedemnaście złotych) tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa .

SSO M Zgiet-Zawadzka