Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 735/12

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Czapla

Protokolant sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa H. P.

przeciwko A. E. i K. E.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanego A. E. na rzecz powoda H. P. kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych;

2)  zasądza od pozwanego K. E. na rzecz powoda H. P. kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych;

3)  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Żorach tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

a)  od pozwanego A. E. kwotę 1.726,25 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) złotych,

b)  od pozwanego K. E. kwotę 1.726,25 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) złotych.