Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1858/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant st. sekr. sąd. Izabela Grudzińska

Po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

A. M.

przeciwko

Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o rentę rolniczą

na skutek odwołania A. M.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
z dnia 31 lipca 2018 roku, znak (...)

oddala odwołanie