Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2061/18

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ł. S.

z udziałem A. K.

o wpis w dziale III księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 24 września 2018 r., Nr Dz. Kw. LD1B/00002434/18

postanawia:

oddalić apelację.