Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 438/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 października 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Olga Gornowicz-Owczarek

Sędziowie

SA Tomasz Pidzik

SR del. Dorota Zienkiewicz (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

A. W.

z udziałem

H. M.

o zarządzenie opublikowania sprostowania

na skutek zażalenia uczestnika H. M.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 18 października 2018 r. sygn. akt II Ns 174/18

p o s t a n a w i a :

odrzucić zażalenie.

SSR del. Dorota Zienkiewicz SSA Olga Gornowicz-Owczarek SSA Tomasz Pidzik

Sygn. akt V Acz 438/18

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał postanowienie, w którym zarządził w trybie art. 111 § 5 kodeksu wyborczego opublikowanie przez wnioskodawcę A. W. sprostowania, o jakim mowa w postanowieniu wydanym w dniu 11 października 2018 r. (sygn. akt V Acz 422/18) na koszt uczestnika H. M.. Postanowienie to nie podlega zaskarżeniu, gdyż przepis szczególny art. 111 kodeksu wyborczego mający na celu ochronę prawną w okresie kampanii wyborczej w sposób wyczerpujący reguluje kwestie odwołań od wydawanych w tym czasie przez sąd decyzji. W przepisie art. 111 k.w., jak i kolejnych, ustawodawca kontroli instancyjnej zażalenia na zarządzenie nie przewidział.

SSR del. Dorota Zienkiewicz SSA Olga Gornowicz-Owczarek SSA Tomasz Pidzik