Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2142/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Renata Jagura

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko P. A.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

sygnatura akt I C 327/17

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Pabianicach do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.