Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 270/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Renata Jagura

Radosław Olewczyński

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Państwowych Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko G. W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 30 listopada 2018 roku, sygn. akt I C 552/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Państwowych Spółki Akcyjnej w W. na rzecz G. W. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.