Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 97/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Urszula Duczmal

Sędziowie: SSA Janusz Szrama – sprawozdawca

SSA Marek Kordowiecki

Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Martyła

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. del. do Prok. Apel. Alicji Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 roku

sprawy M. P.

oskarżonego z art. art. 63 ust. 1 i 3 i art. 53 ust. 1 i2 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk oraz art. 278 § 5kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 16 marca 2015 r. sygn. akt XVI K 148/14

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w pkt. I i III modyfikuje opis czynów przez przyjęcie, iż czyny te rozpoczęły się nie później jak od maja 2012 roku.

II.  W pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.

III.  Zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, w tym od opłaty za obie instancje.

Marek Kordowiecki

Urszula Duczmal

Janusz Szrama

Niniejszy wyrok jest prawomocny i wykonalny z dniem 17 września 2015 r.

P., dnia 17 września 2015r.

Sędzia Sądu Apelacyjnego

Janusz Szrama