Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant - st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 roku na rozprawie

sprawy z odwołania H. B.

od dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 4 lipca 2019 roku znak (...)

o przywrócenie terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania i o wznowienie postępowania o wysokość emerytury

1)  oddala odwołania;

2)  przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. wniosek H. B. z dnia 21 czerwca 2019 roku o przeliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur.

SSO Magdalena Lisowska