Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1821/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant: sekr.sąd. Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku W. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o wysokość emerytury

w związku z odwołaniem W. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 17 września 2015 roku, znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O. do przeliczenia emerytury W. M. przy przyjęciu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden i 30/100 procenta), poczynając od dnia 1 lipca 2015 roku;

2.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

3.  wniosek W. M. o przyznanie odsetek wraz z wyrównaniem emerytury od 20 maja 2010 roku przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O..